Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

URZĄD MIEJSKI W KOŚCIANIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Kościańskiej Karty Mieszkańca - karta.koscian.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-11-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre zdjęcia zamieszczane przez użytkowników strony (właścicieli sklepów/ punktów usługowych) nie mają poprawnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-20.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ACTIVENET Krzysztof Bychowski w listopadzie 2021 r

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Olejniczak, e-mail: promocja@koscian.pl, telefon: 65 512 62 17

Lista koordynatorów do spraw dostępności

Procedura

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  • Adres: al. Niepodległości 16/18 61-713 Poznań
  • E-mail: wuw@poznan.uw.gov.pl
  • Telefon: tel. 61 854 15 42

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku

Siedziba Urzędu Miejskiego w Kościanie przy al. Kościuszki 22 wyposażona w dzwonek przywoławczy przy drzwiach wejściowych (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim). Po przywołaniu pracownik Biura Obsługi przeprowadza wstępną rozmowę z osobą z niepełnosprawnością w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy, następnie powiadamia, właściwego do jej załatwienia, pracownika odpowiedniej komórki organizacyjnej. Powiadomiony pracownik udaje się niezwłocznie na parter do Biura Obsługi w celu obsłużenia osoby z niepełnosprawnością. Po zakończeniu obsługi pracownik Biura Obsługi służy pomocą osobie z niepełnosprawnością w opuszczeniu urzędu.

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie ul. Rynek 1 (Ratusz - parter) obecnie znajduje się w przebudowie. W ramach prac wykonane zostaną udogodnienia architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Inne udogodnienia

Za budynkiem, na ogólnodostępnym parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku jest pętla indukcyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Każdy pracownik Urzędu, niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie z niepełnosprawnością, między innymi poprzez udzielenie informacji o miejscu obsługi osób niepełnosprawnych. Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Informacja do dostępności języka migowego (link) http://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip/obsluga-osob-nieslyszacych.html

Lista aplikacji mobilnych

eKoscian - aplikacja mobilna prezentująca wybrane informacje oraz dane dostępowe z poziomu Platformy Usług Publicznych. Aplikacja pozwala również użytkownikom na wysyłanie zgłoszeń wraz ze zdjęciem bezpośrednio do Urzędu.

Linki do pobrania:

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.sputnik.koscian&hl=pl

Microsoft Store https://www.microsoft.com/pl-pl/p/ekoscian/9nkq6n5wzfw3?activetab=pivot:overviewtab

Organizatorem Programu Kościańskiej Karty Mieszkańca jest Gmina Miejska Kościan
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, www.koscian.pl, 65 512 11 11

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe

skocz do góry