Regulamin

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z „Kościańskiej Karty Mieszkańca”, zwanej dalej Kartą.

2. Do otrzymania Karty uprawnione są osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kościan, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Kościanie, bez względu na to czy osiągają dochód, i deklarują, że miejscem ich zamieszkania jest Gmina Miejska Kościan, które w zeznaniu rocznym PIT za ostatni rok podatkowy lub na formularzu ZAP-3 lub na innym dokumencie złożonym we właściwym organie podatkowym skutkującym zmianą adresu, zgłosiły faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Kościan, a także ich dzieci uczące się do 26 roku życia, które zamieszkują Gminę Miejską Kościan.

3. Program jest elementem polityki promocyjnej mającej na celu zachęcanie osób do osiedlania się na terenie miasta Kościana.

4. Karty wydawane są przez Urząd Miejski Kościana na podstawie poprawnie wypełnionego formularza, który znajduje się na stronie www.karta.koscian.pl.

§ 2

Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadaczy do korzystania z ulg, zniżek, rabatów i świadczeń na usługi i produkty zaoferowane przez następujące podmioty:

1) jednostki organizacyjne i instytucje Gminy Miejskiej Kościan;

2) organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, które wyrażą chęć współpracy i przystąpią do programu „Kościańska Karta Mieszkańca”.

§ 3

1. Użytkownikiem karty może być osoba, która spełnia warunki jej przyznawania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

2. Karta zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko właściciela Karty,
2) indywidualny numer Karty,
3) informację o treści: uprawnia właściciela do zniżek w wybranych punktach partnerskich.

3. Karta jest kartą imienną, ważną wyłącznie z aktualnym dokumentem tożsamości.

§ 4

Regulamin przyznawania i korzystania z „Kościańskiej Karty Mieszkańca” dostępny jest na stronie www. karta. koscian.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana.

Rozdział 2
Zasady związane z przyznawaniem i korzystaniem z Karty

§ 5

1. W celu otrzymania Karty osoba uprawniona składa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.karta.koscian.pl Wniosek o wydanie karty w ramach Programu „Kościańska Karta Mieszkańca”, który zawiera: dane osobowe wnioskodawcy takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania wnioskodawcy, dane kontaktowe, dane osobowe dziecka (w przypadku wydawania karty dla osoby niepełnoletniej) oraz niezbędne zgody i oświadczenia o których mowa w § 5 ust. 3. 

2. W przypadku osób niezameldowanych należy przy odbiorze Karty przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
1) w celu potwierdzenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w Urzędzie Skarbowym w Kościanie ze wskazaniem Gminy Miejskiej Kościan jako miejsca zamieszkania, jeden z poniższych dokumentów:
- pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok podatkowy wraz z potwierdzeniem wpływu do Urzędu Skarbowego w Kościanie;
- pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok podatkowy oraz wydrukowane UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) – PIT wraz z wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO, jeśli podatek za rok poprzedzający złożenie wniosku rozliczono przez Internet;
- formularz ZAP-3 lub inny dokument złożony we właściwym organie podatkowym, który skutkuje zmianą adresu wraz z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym Kościana;
2) dzieci/studenci uczący się między 18 a 26 rokiem życia, nieosiągające dochodu, uprawnieni są do otrzymania karty na podstawie przedstawionej do wglądu deklaracji podatkowej rodzica/opiekuna prawnego lub stosownego dokumentu zgodnie z §5 ust. 2 pkt 1;
3) osoby uczące się zobowiązane są przedłożyć do wglądu ważną legitymację szkolną lub studencką lub zaświadczenie z placówki edukacyjnej potwierdzające kontynuowanie nauki.

3. Osoby wnioskujące o wydanie „Kościańskiej Karty Mieszkańca” zobowiązane są do:
1) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych brzmi: „W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
- administratorem danych jest Urząd Miejski Kościana reprezentowany przez Burmistrza Miasta Kościana, Al. Tadeusza Kościuszki 22, 64- 000 Kościan, tel. 65 5121466, e-mail: koscian@koscian.pl,
- dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Programie i wydawania "Kościańskiej Karty Mieszkańca", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w Programie " Kościańskiej Karty Mieszkańca ".
- odbiorcami danych będą podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej,
- dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie,
- dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
- przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO,
- w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;   
2) podpisania oświadczenia, że dane zawarte we wniosku są poprawne, pod rygorem odpowiedzialności karnej,
3) poinformowania o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku,
4) podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania i korzystania z „Kościańskiej Karty Mieszkańca” i akceptacji jego postanowień.

4. W celu weryfikacji uprawnień do uzyskania Karty Urząd potwierdza zameldowanie zgodnie z danymi z rejestru mieszkańców lub w przypadku osób zamieszkałych niezameldowanych wnioskodawca przedkłada do wglądu wymagane dokumenty zgodnie z § 5 ust. 2. W przypadku nieprawidłowości bądź wątpliwości co do podanych danych Wnioskodawca zostanie wezwany w formie listownej albo elektronicznie na wskazany adres e-mail celem uzupełnienia wniosku bądź wyjaśnienia wątpliwości. Brak uzupełnienia wniosku bądź niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem wniosku.

5. Gmina Miejska Kościan zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczeń w momencie złożenia wniosku, jak i w trakcie realizacji Programu „Kościańska Karta Mieszkańca”.

6. Złożenie fałszywych oświadczeń będzie skutkować odmową wydania Karty.

7. Odmowa wydania Karty będzie przekazywana listownie lub mailowo.

§ 6

1. Karta wydawana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1.

2. Karta wydawana jest bezpłatnie.

3. Posiadacz Karty jest zobowiązany do poinformowania Urzędu Miejskiego Kościana o zmianie stanu faktycznego lub prawnego, skutkującego utratą uprawnień do posiadania karty wraz z jednoczesnym jej zwrotem.

4. Karta jest ważna od dnia wydania do dnia 31.12.2024 r., z możliwością przedłużenia po uprzedniej weryfikacji uprawnień.

5. Odbiór Karty - osobisty za pokwitowaniem odbioru po okazaniu dowodu tożsamości, a w imieniu niepełnoletnich dzieci przez rodzica lub opiekuna prawnego. Przy odbiorze podpisuje się wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniami oraz przedstawia się do wglądu dokumenty o których mowa w § 5 pkt. 2, jeśli są wymagane. Brak okazania dokumentów skutkuje niewydaniem Karty. Odbiór Karty musi nastąpić nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wiadomości o możliwości odbioru karty. Nieodebranie karty do tego terminu skutkuje wycofaniem wniosku.

§ 7

Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą Karta została wydana.

§ 8

1. W przypadku utraty Karty, osoba uprawniona do jej używania, zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o powyższym fakcie Urząd Miejski Kościana w formie pisemnej lub mailowej na adres karta@karta.pl. Wnioskodawca zostanie poinformowany o fakcie zastrzeżenia karty. Następnie należy złożyć nowy wniosek o wydanie karty i odebrać ją w siedzibie Urzędu Miejskiego Kościana, po otrzymaniu wiadomości, że karta jest gotowa do odbioru.

2. Zmiana danych osobowych użytkownika karty wymaga wydania nowej karty. Wydanie karty w tym przypadku jest bezpłatne.

Rozdział
Współpraca z Partnerami

§ 9

1. Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wypełnionej deklaracji przystąpienia Partnera do Programu, którą należy złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.karta.koscian.pl. Formularz zawiera dane firmy wraz z krótkim opisem działalności oraz informacje o udzielanych zniżkach wraz z oświadczeniami. 

2. Partner Programu jest uprawniony do informowania o byciu Partnerem Programu oraz zamieszczenia oznakowania Partnera Programu ustalonego przez Gminę Miejską Kościan, w lokalu, w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz na swojej stronie internetowej, przez cały okres udzielania rabatów posiadaczom „Kościańskiej Karty Mieszkańca”.

§ 10

1. Ustala się następujące zasady przystępowania do programu innych, oprócz jednostek organizacyjnych i instytucji Gminy Miejskiej Kościan, podmiotów zwanych Partnerami Programu:
1) Partner programu zobowiązany jest do:
a) udzielania rabatów użytkownikom – posiadaczom „Kościańskiej Karty Mieszkańca”,
b) informowania Gminy Miejskiej Kościan o zmianach danych firmy i aktualnie proponowanych zniżkach oraz o chęci wystąpienia z programu Kościańska Karta Mieszkańca, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres karta@koscian.pl,
c) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. W innym przypadku może zostać rozwiązana współpraca za pisemną informacją,
d) finansowania udzielonych zniżek z własnych środków, a z tytułu realizacji współpracy nie będzie miał wobec Gminy Miejskiej Kościan żadnych roszczeń finansowych,
e) oznaczenia swojego lokalu naklejką informacyjną o uczestnictwie w Programie.
2) Urząd Miejski Kościana zobowiązuje się do:
a) akceptacji umieszczanych danych i aktualizowania wykazu firm udzielających rabatów – Partnerów Programu „Kościańska Karta Mieszkańca” na stronie internetowej www.karta.koscian.pl w zakładce Partnerzy,
b) promowania programu „Kościańska Karta Mieszkańca” na nośnikach reklamowych, w lokalnych i samorządowych mediach, portalach społecznościowych oraz środkach komunikacji elektronicznej.

§ 11

1. Gmina Miejska Kościan może wykluczyć Partnera z Programu, jeżeli:
1) Partner nie przestrzega niniejszego Regulaminu,
2) Partner nie wywiązuje się z zadeklarowanych zobowiązań (udzielania zniżek, ulg i preferencji) dla posiadaczy Karty Mieszkańca.

§ 12

1. Partner może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

2. W terminie dwóch tygodni od doręczenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, wszystkie informacje o uczestnictwie Partnera w Programie zostaną usunięte.

3. Partner po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub wykluczeniu go z Programu nie może posługiwać się materiałami związanymi z Programem i jest zobowiązany do usunięcia wszelkich oznaczeń i informacji o Programie.

4. Gmina Miejska Kościan nie ponosi odpowiedzialności za wady usług i towarów oferowanych przez Partnerów z zastosowaniem zniżki, ulgi i zwolnień w ramach Programu oraz za treść innych ofert proponowanych posiadaczom Karty przez Partnerów.

§ 13

1. Wszystkie zniżki wynikające z Karty mają charakter czasowy.

2. Oferta Partnerów programu i zniżek jest na bieżąco aktualizowana na stronie internetowej w zakładce lista zniżek.

3. Gmina Miejska Kościan nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane przez partnerów akcji.

§ 14

Burmistrz Miasta Kościana zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji regulaminu. O treści zmian mieszkańcy oraz partnerzy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.karta.koscian.pl w zakładce Regulamin.

Organizatorem Programu Kościańskiej Karty Mieszkańca jest Gmina Miejska Kościan
Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, www.koscian.pl, 65 512 11 11

ACTIVENET - strony www, sklepy internetowe

skocz do góry